Pocitadlo.sk

 


Vážení rodičia, milí žiaci
od 4.10.2021 je v platnosti nová vyhláška ÚVZ, ktorá upravuje povinnosť nosenia rúšok nasledovne:
1. Povinnosť prekrytie horných dýchacích ciest sa nevzťahuje na žiakov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu (To znamená, že rúška nie sú povinné počas výučby v triede).

2. Nosenie rúšok je aj naďalej povinné v interiéri škôl mimo uzavretého kolektívu napr. chodba, šatne, toalety. V prípade účasti na hromadných podujatiach ostáva nosenie rúšok pre žiakov povinné.
 

 

 

 

Vážení rodičia,

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

 

Pri prvom nástupe do školy rodič predkladá "Písomné prehlásenie o bezpríznakovosti " žiaka (Príloha č.1).

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka ( Príloha č.1).

 

V prípade, že rodič nepredloží " Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti", sa žiak považuje za príznakového a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre detia dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.

 

Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka  ( Príloha č. 2 ).

 

Žiak a zamestnanec musí mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania. Výnimku z povinnosti nosiť rúško majú žiaci so závažnými poruchami autistického spektra, žiaci so stredným a ťažkým mentálnym postihnutím a ich pedagógovia.

Rodič zabezpečí pre žiaka minimálne dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.

 

Rodič dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky na školský rok 2021/2022, a rešpektuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov.  

 

Príloha č.1

pisomne-vyhlasenie-o-bezpriznakovosti.docx

 

 Príloha č.2

 

pisomne-vyhlasenie-o-bezpriznakovosti-navstevnika.docx

 

Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v školskom roku 2021/2022

 


Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z.
o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“)
- zákon č. 417/2020 Z.z. zo dňa 17.12.2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách,
- návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách, ktorý bol schválený NR SR dňa 22.06.2021.


Vyššie uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú zmeny v poskytovaní dotácií na stravu, ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie.
V súvislosti s týmito zmenami žiadame, aby čo možno najskôr zákonný zástupca, v ktorej starostlivosti dieťa je, predložil škole nevyhnutne:
potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo
potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima, alebo
čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (ďalej len daňový bonus). (príloha)


Neuplatnenie si nároku na daňový bonus zákonný zástupca škole preukazuje čestným vyhlásením, že ani jeden člen domácnosti si daňový bonus neuplatnil. V tejto súvislosti informujeme, že fyzická osoba, v ktorej starostlivosti dieťa je, ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnila daňový bonus, je povinná o uvedenom bezodkladne informovať školu s tým, že si musí byť vedomá právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia (trestný čin podvodu podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov) a povinnosti vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu.
Potrebné prílohy sú uvedené na stránke každej školy v meste.


V prípade otázok môžete kontaktovať riaditeľa, prípadne vedúcu ŠJ Vašej školy.

 

Príloha

cestne_vyhlasenie.pdf