Pocitadlo.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OZNAM !!!
Dňa 18. mája 2022 ( streda) sa koná celoslovenské testovanie žiakov piateho ročníka – TESTOVANIE 5. Žiaci prídu do školy 07:30 a zhromaždia sa v  5. A triede.

 

Priebeh testovania:

08:00 – 08:10 Úvodné pokyny, rozdanie odpoveďových hárkov

08:10 – 08:20 Rozdanie a oboznámenie sa s testom

08:20 – 09:20 Administrácia testu z matematiky

09:20 – 09:25 Zozbieranie testov a odpoveďových hárkov

09:25 – 09:50 Prestávka

09:50 – 09:55 Úvodné pokyny, rozdanie odpoveďových hárkov

09:55 – 10:05 Rozdanie a oboznámenie sa s testom

10:05 – 11:05 Administrácia testu zo slovenského jazyka

11:05 – 11:10 Zozbieranie testov a odpoveďových hárkov        

 

 

 

Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v školskom roku 2021/2022

 


Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z.
o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“)
- zákon č. 417/2020 Z.z. zo dňa 17.12.2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách,
- návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách, ktorý bol schválený NR SR dňa 22.06.2021.


Vyššie uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú zmeny v poskytovaní dotácií na stravu, ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie.
V súvislosti s týmito zmenami žiadame, aby čo možno najskôr zákonný zástupca, v ktorej starostlivosti dieťa je, predložil škole nevyhnutne:
potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo
potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima, alebo
čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (ďalej len daňový bonus). (príloha)


Neuplatnenie si nároku na daňový bonus zákonný zástupca škole preukazuje čestným vyhlásením, že ani jeden člen domácnosti si daňový bonus neuplatnil. V tejto súvislosti informujeme, že fyzická osoba, v ktorej starostlivosti dieťa je, ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnila daňový bonus, je povinná o uvedenom bezodkladne informovať školu s tým, že si musí byť vedomá právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia (trestný čin podvodu podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov) a povinnosti vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu.
Potrebné prílohy sú uvedené na stránke každej školy v meste.


V prípade otázok môžete kontaktovať riaditeľa, prípadne vedúcu ŠJ Vašej školy.

 

Príloha

cestne_vyhlasenie.pdf