Pocitadlo.sk

AKTUÁLNY OZNAM 09.11.2020

 

Vážení rodičia,

ZŠ s MŠ pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna obnovuje svoju prevádzku dňa 11.11.2020 (streda). Príchod ubytovaných žiakov je možný dňa 10.11.2020 od 18,00 hod.

V súvislosti s horeuvedeným vydávame nasledujúce Pokyny pre zákonných zástupcov žiakov vypracované v súlade s Usmernením MŠVVaŠ SR a platnými Uzneseniami vlády SR.


 

 

Do školy riadne nastúpia:
- dieťa materskej školy, ak testy osôb žijúcich s ním v spoločnej domácnosti sú negatívne,
- žiak základnej školy, ktorý sa zúčastnil testovania, jeho test je negatívny, testy osôb žijúcich s ním v spoločnej domácnosti sú tiež negatívne,
- žiak základnej školy, ktorý sa nezúčastnil testovania, ak testy osôb žijúcich s ním v spoločnej domácnosti sú negatívne,
- dieťa materskej školy a žiak základnej školy, ktorí absolvovali povinnú 10 dňovú izoláciu, pričom pri nástupe do školy predložia potvrdenie od lekára.

Zákonný zástupca pri nástupe predloží Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Podpisom vyhlásenia berie plnú zodpovednosť za jeho správnosť a pravdivosť.

 

Dieťa/žiak do školy nenastúpi, zostáva v povinnej 10 dňovej izolácii:
- ak v prípade testovania je jeho test pozitívny,
- ak test niektorej z osôb žijúcej s ním v spoločnej domácnosti je pozitívny.

 

Pokiaľ sa zákonný zástupca dieťaťa/žiaka nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, MŠVVaŠ SR odporúča:
- neumiestňovať dieťa do materskej školy,
- ospravedlniť žiaka z vyučovania v dňoch 11.11.2020 – 13.11.2020.

Pri návrate do školy je potrebné predložiť Vyhlásenie zákonného zástupcu, ktorého podpisom berie plnú zodpovednosť za jeho správnosť a pravdivosť.

 

Dôrazne žiadame rodičov detí/žiakov, aby z dôvodu prevencie ďalšieho šírenia COVID-19 do školy neposielali deti s akýmikoľvek príznakmi respiračného ochorenia. Zdravotný stav detí budeme dôkladne monitorovať. Ďakujeme za pochopenie.


                                                                                                                  Mgr. Jana Kupková
                                                                                                                      riaditeľka školy

 

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (pdf)

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (doc)
 

____________________________________________________________________________________

 

OZNAM

Vážení rodičia,
rozhodnutím MŠVVaŠ SR sú rúška od pondelka 12.10.2020 povinné aj pre žiakov 1. stupňa. Výnimka platí pre žiakov sluchovo postihnutých, mentálne postihnutých a žiakov s poruchami autistického spektra. Viem, že nie všetci ste s myšlienkou nosenia rúšok stotožnení, ale touto cestou vás chcem požiadať o akceptovanie tohto rozhodnutia z dôvodu ochrany vašich detí, ich spolužiakov aj zamestnancov školy. (Niektoré deti i zamestnanci spadajú a môžu spadať do rizikových kategórii, ani o tom nemusia vedieť). My, pedagogickí zamestnanci, budeme dôkladne monitorovať aktuálny zdravotný stav vašich detí aj s dôrazom na nosenie rúška. Zároveň sa budeme snažiť deťom pobyt v škole čo najviac uľahčiť a umožniť im v čo najväčšej miere pobyt na čerstvom vzduchu. Dúfam, že počasie nám bude nápomocné. Zároveň zrealizujeme úpravu organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu zaradením buď väčšieho množstva prestávok alebo ich predĺžením. Zároveň si touto cestou dovoľujem požiadať rodičov denne dochádzajúcich detí, aby v rámci svojich možností minimalizovali pobyt svojho dieťaťa v školskom klube detí. Ďakujem za pochopenie.

 

                                                                                                                     Mgr. Jana Kupková

                                                                                                                       riaditeľka školy

 

______________________________________________________________________________

 

PODMIENKY PREVÁDZKY ŠKOLY OD 01. 09.2020

 

Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a Manuálu pre školy a školské zariadenia vypracovaným MŠVVaŠ SR v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 bol vydaný Pokyn riaditeľky školy upravujúci podmienky prevádzky Základnej školy s materskou školou pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátnej  v Brezolupoch v období od 2. septembra 2020. Informácie dôležité pre rodičov sú na linku pod oznamom. Tlačivo Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu (stiahnete kliknutím na link) je potrebné priniesť vyplnené a podpísané pri prvom nástupe dieťaťa do školy.  Pri prerušení dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane víkendu) je potrebné predložiť pri nástupe dieťaťa do školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

 

PODMIENKY PREVÁDZKY ZŠ S MŠ PRE DETI A ŽIAKOV S NKS (doc)

PODMIENKY PREVÁDZKY ZŠ S MŠ PRE DETI A ŽIAKOV S NKS (pdf)

VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU O BEZINFEKČNOSTI (doc)

VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU O BEZINFEKČNOSTI (pdf)