Pocitadlo.sk

                

Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou v Brezolupoch začala dňa 1. júna 2012 implementovať projekt s názvom "Škola 21. storočia."

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR

v rámci operačného programu Vzdelávanie.

 

Hlavné informácie o projekte:

Operačný program: Vzdelávanie

Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú

Časový rámec realizácie projektu:  jún 2012 - apríl 2014

Cieľová skupina projektu: žiaci a pedagogickí zamestnanci Základnej školy internátnej pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou v Brezolupoch

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu: 219.591,40 €

Cieľ projektu: Obsahová prestavba vzdelávania a príprava absolventa školy pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti s využitím inovatívnych foriem a metód

Špecifické ciele projektu: 1. Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov zamerané na získavanie a rozvoj kompetencií potrebných na premenu tradičnej školy na modernú

                                           2. Inovovať obsah a metódy vzdelávania, skvalitniť výstupy vzdelávania s dôrazom na podporu čitateľskej gramotnosti a anglický jazyk

 

Cielľ projektu bude dosiahnutý prostredníctvom hlavných a podporných aktivít projektu. 

 

Hlavné aktivity:

1.1 Od písmena ku knihe

1.2 English is my friend

1.3 Škola hrou- kurz zážitkového vzdelávania

1.4 Rozprávková angličtina- Kurz zážitkového vzdelávania

2.1 Učíme sa učiť moderne

2.2 Do you speak English?

2.3 Kognitívna edukácia a stratégie učenia

 

Podporné aktivity:

Riadenie projektu

Publicita a informovanosť