Pocitadlo.sk

                                                                                                                             

1.1 Od písmena ku knihe

 

Cieľom aktivity Od písmena ku knihe je rozvíjanie kognitívnych predpokladov a schopností žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, podpora a rozvíjanie čitateľskej gramotnosti a komunikačných schopností žiakov prostredníctvom zavádzania inovatívnych metód a foriem vyučovania, využívaním IKT a zavádzaním moderných didaktických prvkov predovšetkým v predmetoch Slovenský jazyk a literatúra, Individuálna logopedická intervencia, Rozvoj poznávacích schopností a Komunikačné stratégie. V rámci realizácie aktivity pedagogickí zamestnanci vypracovali súbor metodických a výučbových materiálov, ktoré sú publikované v rámci výstupov aktivity. Edukačné materiály sú zverejnené vo formáte pdf.

 

 

 Výstupy aktivity:

 

 

1. Rozvoj kognitívnych schopností

 

2. Rozvoj slovnej zásoby a komunikačných schopností

 

3. Rozvoj komunikačných schopností - Individuálna logopedická intervencia

 

4. Rozvoj predčitateľskej a čitateľskej gramotnosti

 

5. Elektronické výukové materiály