Pocitadlo.sk

                                                                                                                         

2.1 Učíme sa učiť moderne

 

 

Používanie IKT a interaktívnych výukových materiálov je v súčesnej dobe naozaj nevyhnutnosťou. Z tejto nevyhnutnosti vyplýva cieľ aktivity Učíme sa učiť moderne, ktorým je zvýšiť digitálnu gramotosť pedagogických zamestnancov školy, zvýšiť úroveň ich teoretických vedomostí a praktických zručností v oblasti IKT a ich využitia vo výchovno-vzdelávacom procese. Pedagogickí zamestnanci absolvovali vzdelávacie aktivity zamerané na získanie a rozvíjanie kompetencie pre prácu v MS OFICCE 2010 (Word, Excel, Powerpoint), získanie a rozvíjanie kompetencie pre prácu s interaktívnou tabuľou a jej prídavnými zariadeniami, získanie a rozvíjanie kompetencie pre tvorbu digitálneho obsahu vzdelávania.

 

V rámci aktivity boli realizované nasledujúce programy kontinuálneho vzdelávania:

 

1. Informačné a komunikačné technológie v školskej praxi v rozsahu 40 hodín

2. Interaktívna tabuľa v práci učiteľa v rozsahu  v rozsahu 40 hodín

3. Príprava digitálneho obsahu pre vzdelávanie v rozsahu 105 hodín

 

 

FOTOGALÉRIA