Pocitadlo.sk

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                      2.3 2.3 Kognitívna edukácia a stratégiie učenia

 

 

Aktivita 2.3 Kognitívna edukácia a stratégie učenia je zameraná na vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy. Pedagogickí zamestnanci v rámci tejto aktivity absolvujú akreditované kurzy a vzdelávacie podujatia zamerané na  kognitívne a inovatívne prístupy vo vzdelávaní. Ich absolvovaním získajú nové vedomosti a zručnosti, pomocou ktorých sa stanú spôsobilými aplikovať v praxi nové metódy korekcie učebných deficitov žiakov.

 

Tréningy inštrumentálneho obohacovania podľa Feuersteina

 

Budovanie čitateľskej gramotnosti na 1. stupni ZŠ

 

Deficity dielčích funkcií