Pocitadlo.sk

                       

 

 

Zníženie energetickej náročnosti

Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Brezolupy

Kód projektu ITMS2014+:  NFP310040H235

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Kvalita nživotného prostredia.

 

 

 

Hlavné informácie o projekte:

 

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Priotirná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Oblasť intetrvencie: Obnova verejnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť energetickú účinnosť, demonštrašné projekty a podporné opatrenia

Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Časový rámec realizácie projektu: 08/2016 - 07/2019

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu: 559 579,40 EUR

Cieľ projektu: Cieľom projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov prostredníctvom stavebných prác  spočívajúcich v zateplení obvodových stien, striech, stropov nad nevykurovaným priestororm , vo výmene výplní nevyhovujúcich otvorov na fasádach. Ďalej bude rekonštruovaný vykurovací systém, vymenené svetelné zdroje a bude prevedené meranie, riadenie a regulácia spotreby energie. Z dôvodu značného poškodenia bude vymenená krytina na objekte školy.V rámci debarierizácie objektov je navrhovaná realizácia bezbariérových vstupov rampami pri hlavných vstupoch do objektov školy a internátu.

 

Hlavná aktivita projektu: 

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov –Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Brezolupy