Pocitadlo.sk

Zdrojové centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

 

Súčasťou Základnej školy internátnej pre žiakov s NKS je aj Zdrojové centrum špeciálno-pedagogického poradenstva. Poskytuje diagnostické, špeciálno-pedagogické, rehabilitačné služby a starostlivosť zdravotne postihnutým deťom. Okrem toho poskytuje aj poradenské a metodické služby zákonným zástupcom detí a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení. Zameriava sa predovšetkým na klientov s narušenou komunikačnou schopnosťou a s vývinovými poruchami učenia. Zabezpečuje odbornú starostlivosť o zdravotne postihnuté deti a poskytuje im v spolupráci s rodinou, školou, odbornými lekármi a sociálnymi pracovníkmi odbornú pomoc v procese integrácie v škole a spoločnosti. V tomto školskom roku evidujeme 603 klientov vo veku od 4  do 15 rokov. Predovšetkým sú to klienti  s narušenou komunikačnou schopnosťou (diagnózy  vývinová dysfázia, dyslália, balbuties) a špecifickými poruchami učenia. Evidujeme i klientov s mentálnym a telesným postihnutím (stavy po DMO), viacnásobne postihnutých,  ale aj deti a žiakov s Downovým syndrómom a  poruchami pozornosti a správania.

Väčšina zamestnancov CŠPP pri Základnej škole internátnej v Brezolupoch pracuje na čiastočný úväzok. Pracovná doba je rozvrhnutá v pracovných dňoch v dopoludňajších i v popoludňajších hodinách, takže je prístupná všetkým klientom. V rámci činnosti vykonávajú zamestnanci centra terapie zamerané na korekciu rečových chýb a rozvoj komunikačných schopností u detí predškolského veku priamo v Materských školách. Súčesťou nami poskytovaných služieb je terapia EEG biofeedback.

 

Personálne obsadenie CŠPP

 

zamestnanci s plným úväzkom:

PaedDr. Bibiána Novakovová- vedúca centra, špeciálny pedagóg, školský logopéd

Mgr. Miriam Rosecká- sociálny pedagóg, terapeut

Mgr. Michaela Drnajová- školský logopéd (MD)

 

zamestnanci pracujúci na čiastočný úväzok:

Mgr. Michaela Habová- školský logopéd

Mgr. Mariana Šinská- špeciálny pedagóg, školský logopéd

Mgr. Jana Bulíková- špeciálny pedagóg

Mgr. Eva Grňová- špeciálny pedagóg, školský logopéd

Mgr. Anna Jakubíková- špeciálny pedagóg

PaedDr. Marta Magdinová- špeciálny pedagóg, školský logopéd

Bc.   Adriana Melasová- sociálny pedagóg

PaedDr. Zdenka Pšenková- špeciálny pedagóg, školský logopéd

 

Kontakt: 

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pri ZŠI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou
Záfortňa 1/A (vedľa drogérie TEVOS)

957 01 Bánovce nad Bebravou

t .č. : 0902/383 223