Pocitadlo.sk

Školský rok 2021/2022

V školskom roku 2021/2022 navštevuje našu základnú školu 76 žiakov I.stupňa a 4 žiaci II. stupňa, ktorí sa vzdelávajú na elokovanom pracovisku na II. ZŠ v Bánovciach nad Bebravou. Starostlivosť o nich, ako aj o chod celého zariadenia zabezpečuje kolektív pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Len vďaka ich vzájomnej spolupráci, tolerancii a ochote pri plnení pracovných úloh je možné vytvoriť deťom také podmienky, aby čo najmenej pociťovali odlúčenie od rodiny.

 

Vedúci zamestnanci školy:

 

Mgr. Jana Kupková - riaditeľka

PaedDr. Zdena Pšenková - riaditeľka

Martina Kolembusová - zástupkyňa riaditeľky pre materskú školu
Mgr. Erika Hrebíčková - vedúca vychovávateľka
PaedDr. Bibiána Novakovová - vedúca zdrojového CŠPP

Ing. Eva Valachová - vedúca hospodársko-ekonomického útvaru

Bc. Emília Pristašová - vedúca školskej jedálne


Triedy:

 

Prípravná A: Mgr. Zuzana Stanová

Prípravná B: Mgr. Katarína Blažencová

I. A Mgr. Jana Maláková

I. B Mgr. Ivana Jandáková

II. A Mgr. Janka Košťálová

III. A Mgr. Simona Zelenáková

III. B Mgr. Eva Grňová

IV. A Mgr. Anna Gálová

IV. B PaedDr. Marta Magdinová

V. A PaedDr. Milena Jaňáková

 

Školský logopéd: Mgr. Michaela Habová

 

Asistent učiteľa: Mgr. Katarína Klobučníková

                                  Jana Miháliková

 

Výchovné skupiny:


V popoludňajších hodinách sú ubytovaní žiaci rozdelení do výchovných skupín, ktoré majú svoje kmeňové vychovávateľky Tie sa s nimi učia, hrajú, ale i súťažia a zabávajú.

 

1. výchovná skupina: Katarína Mačasová

2. výchovná skupina: Marcela Kuzmiaková

3. výchovná skupina Mgr. Helena Mišíková

 

Školský klub detí

 

Školský klub detí zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť denne dochádzajúcich žiakov v ranných hodinách, výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na rozvoj reči žiakov počas vyučovacích hodín predmetu ILI, prípravu na vyučovanie, voľnočasové a záujmové aktivity denne dochádzajúcich žiakov v mimovyučovacom čase. V tomto školskom roku máme päť oddelení Školského klubu detí. Činnosť Školského klubu detí zabezpečujú:

 

1. oddelenie: Sylvia Ondriškovičová

2. oddelenie: Mgr. Jana Plášeková

3. oddelenie: Mgr. Erika Hrebíčková

4. oddelenie: Oľga Kucháriková

5. oddelenie: Jana Kajanovičová, Dis,

 

Činnosť ranného školského klubu detí zabezpečuje Eva Drengubiaková. Oľga Kucháriková a Eva Drengubiaková sa okrem výchovno-vzdelávacej činnosti v ŠKD venujú v dopoludňajších hodinách v rámci predmetu Individuálna logopedická intervencia aj rozvoju reči žiakov podľa pokynov triedneho logopéda.


Starostlivosť o deti počas noci zabezpečujú pomocní vychovávatelia:

 

Miroslav Kopecký

Ľudmila Mačasová

Beáta Valovčiaková

Marta Darmová

Anna Pavlenová