Pocitadlo.sk

Kontaktné údaje

 

Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna

957 01 Brezolupy 30

 

  

 

038/7627070 (71)  kancelária školy

038/7627072          Mgr. Jana Kupková- riaditeľka 

038/7627077          Martina Kolembusová - zástupkyňa pre MŠ

038/7627078          Mgr. Erika Hrebíčková- vedúca vychovávateľka

038/7627074          Emília Pristašová- vedúca školskej jedálne

038/7601710          Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

0905 703854           PaedDr.  Zdena Pšenková  - poverená  riadením  

                                   školy 

admin@zsbrezolupy.edu.sk