Pocitadlo.sk

                                                                                                                                                                                                   

                                                            

 

V rámci realizácie projektu sa zameriavame na dve cieľové skupiny. Prvou cieľovou skupinou sú pedagogickí zamestnanci školy, druhou  žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou a špecifickými poruchami učenia, ktorí navštevujú prípravný až štvrtý ročník našej školy. Výber cieľových skupín a zamerania projektu bol uskutočnený na základe SWOT analýzy školy, dotazníkového prieskumu, pedagogického pozorovania, špeciálno-pedagogickej diagnostiky a charakteru zdravotného znevýhodnenia žiakov. 

Prioritou súčasného vzdelávania je žiak s rozvinutými kľúčovými kompetenciami, schopný presadiť sa v rámci konkurencie, žiak čitateľsky gramotný, schopný pracovať s informáciami, schopný komunikovať v cudzom jazyku a digitálne gramotný. Dosiahnutie tohto cieľa výraznou mierou ovplyvňuje narušená komunikačná schopnosť s výraznými deficitmi v oblasti expresívnej a impresívnej zložky reči, ale aj s výraznými deficitmi v oblasti kognície.

Z toho dôvodu  sa v rámci projektu zameriavame  na inováciu obsahu a metód vzdelávania i v oblasti rozvoja kognitívnych schopností, komunikačných a jazykových zručností žiakov ako základného predpokladu rozvoja čitateľskej gramotnosti a rozvoja komunikácie v cudzom jazyku.

 

Stanovené ciele projektu chceme dosiahnuť prostredníctvom hlavných aktivít projektu:

1.1 Od písmena ku knihe
1.2 English is my friend

1.3 Škola hrou- kurz zážitkového vzdelávania

1.4 Rozprávková angličtina- Kurz zážitkového vzdelávania

2.1 Učíme sa učiť moderne

2.2 Do you speak English?
2.3 Kognitívna edukácia a stratégie učenia