Pocitadlo.sk

Školský rok 2022/2023

V školskom roku 2022/2023 navštevuje našu základnú školu 68 žiakov I.stupňa a 8 žiakov  II. stupňa, ktorí sa vzdelávajú na elokovanom pracovisku na II. ZŠ v Bánovciach nad Bebravou. Starostlivosť o nich, ako aj o chod celého zariadenia zabezpečuje kolektív pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Len vďaka ich vzájomnej spolupráci, tolerancii a ochote pri plnení pracovných úloh je možné vytvoriť deťom také podmienky, aby čo najmenej pociťovali odlúčenie od rodiny.

 

Vedúci zamestnanci školy:

 

 

PaedDr. Zdena Pšenková - riaditeľka

Martina Kolembusová - zástupkyňa riaditeľky pre materskú školu
Mgr. Erika Hrebíčková - vedúca vychovávateľka
PaedDr. Bibiána Novakovová - vedúca zdrojového CŠPP

Ing. Eva Valachová - vedúca hospodársko-ekonomického útvaru

ing. Jana Richtarechová- vedúca školskej jedálne


Triedy:

 

Prípravná A: Mgr. Michaela Habová

Prípravná B: PaedDr.  Marta Magdinová

I. A Mgr. Zuzana Stanová

I. B Mgr. Katarína Blažencová

II. A Mgr.Jana Malaková

III. A Mgr. Janka Košťálová

IV. A Mgr. Simona Zelenáková

IV. B Mgr. Eva Grňová

V. A  a VI. A PaedDr. Milena Jaňáková

 

Školský logopéd: Mgr. Eva Grňová , PaedDr. Zdena Pšenková

 

Asistent učiteľa: Mgr. Ivana Jandáková

                                  Jana Miháliková

 

Výchovné skupiny:


V popoludňajších hodinách sú ubytovaní žiaci rozdelení do výchovných skupín, ktoré majú svoje kmeňové vychovávateľky Tie sa s nimi učia, hrajú, ale i súťažia a zabávajú.

 

1. výchovná skupina: Katarína Mačasová

2. výchovná skupina: Mgr. Helena Mišíková

3. výchovná skupina Marcela Kuzmiaková

Školský klub detí

 

Školský klub detí zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť denne dochádzajúcich žiakov v ranných hodinách, výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na rozvoj reči žiakov počas vyučovacích hodín predmetu ILI, prípravu na vyučovanie, voľnočasové a záujmové aktivity denne dochádzajúcich žiakov v mimovyučovacom čase. V tomto školskom roku máme päť oddelení Školského klubu detí. Činnosť Školského klubu detí zabezpečujú:

 

1. oddelenie: Oľga Kucháriková

2. oddelenie: Sylvia Ondriškovičová

3. oddelenie: Mgr. Jana Plášeková

4. oddelenie: Mgr. Erika Hrebíčková

5. oddelenie: Jana Kajanovičová, Dis,

 

Činnosť ranného školského klubu detí zabezpečuje Mgr. Zuzana Jurčíková Hlaváčová . Oľga Kucháriková a  Zuzana Jurčíková Hlaváčová sa okrem výchovno-vzdelávacej činnosti v ŠKD venujú v dopoludňajších hodinách v rámci predmetu Individuálna logopedická intervencia aj rozvoju reči žiakov podľa pokynov triedneho logopéda.


Starostlivosť o deti počas noci zabezpečujú pomocní vychovávatelia:

 

Miroslav Kopecký

Ľudmila Mačasová

Beáta Valovčiaková

Anna Pavlenová